Raport bieżący ESPI 24/2021 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_, niniejszym informuje, że w dniu 05 maja 2021 r. powziął informacje o wpłynięciu do Spółki drogą elektroniczną zawiadomień od Grupa LEW SA z siedzibą w Częstochowie _”Grupa LEW”_, US.EN.EKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”US.EN.EKO”_, Pani Barbary Basiak, Pana Andrzeja Basiaka, Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _”Solution One”_ w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, informujących o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Warszawie pomiędzy akcjonariuszami Spółki – Grupa LEW, US.EN.EKO, Panią Barbarą Basiak, Panem Andrzejem Basiakiem oraz Solution One – porozumienia dotyczącego nabywania bezpośrednio lub pośrednio przez te podmioty akcji spółki publicznej, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.
Treść nadesłanych zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie publicznej”_.

Podziel się ze znajomymi