Raport bieżący 13/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421 („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 11 czerwca 2024 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Andrzej Basiak                           Karol Zielinski

Prezes Zarządu                          Członek Zarządu

Załącznik do raportu: 20240627 mPay_Ogłoszenie WZA

Podziel się ze znajomymi