Powołanie osób zarządzających

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Polanowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta i Pana Janusza Sobczyk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Życiorys zawodowy Pana Piotra Polanowskiego:
Pan Piotr Polanowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
Kadencja, na jaką Pan Piotr Polanowski został powołany, upływa w dniu 30 maja 2023 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Piotr Polanowski jest absolwentem University of London, Kings College London, BSc Business Management oraz Szkoły Głównej Handlowej, Magister Finansów i Bankowości. Pan Piotr Polanowski posługuje się biegle językiem angielski i francuskim.
Pan Piotr Polanowski od 2000 roku związany jest z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną, w tym Deloitte & Touche CE dział tax & legal due diligence, Trigon Capital AS, FinCo Group S.A., jako Partner i Wiceprezes Zarządu DELTA Capital Group Sp. z o.o., a obecnie jako Partner i Wiceprezes Zarządu Synerga+ S.A.
Pan Piotr Polanowski posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i jest obecnie Wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland, a wcześniej Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Pan Piotr Polanowski występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i procesach sądowych w charakterze biegłego ds. analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw.
Działalność wykonywana przez Pana Piotra Polanowskiego poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Polanowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Polanowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Polanowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Piotr Polanowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Piotr Polanowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.Życiorys zawodowy Pana Janusza Sobczyk:
Pan Janusz Sobczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Kadencja, na jaką Pan Janusz Sobczyk został powołany, upływa w dniu 30 maja 2023 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Janusz Sobczyk ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz na kierunku informatyka w zakresie informatyka stosowana, uzyskując tytuł inżyniera.
Pan Janusz Sobczyk doświadczenie zawodowe zdobywał na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, następnie pracował w SZEWOS S.A. z siedzibą w Częstochowie na stanowisku Kierownika ds. Marketingu. Później Pan Janusz Sobczyk związany był z GROUPON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Account Representative, a od marca 2014 roku związany jest z GRUPĄ LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie, zajmując najpierw stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, a następnie od maja 2018 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Usług Płatniczych.
Pan Janusz Sobczyk w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych następującej spółki prawa handlowego: GRUPA LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie członek zarządu. W okresie ostatnich trzech lat Pan Janusz Sobczyk nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych innych spółek prawa handlowego.
Pan Janusz Sobczyk w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Janusz Sobczyk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Janusz Sobczyk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Janusz Sobczyk pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Janusz Sobczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Janusz Sobczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi