Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015.

7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi Orzechowskiemu z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.

11. Wolne wnioski.

W załączniku do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.

Załącznik do raportu zawiera:

mPay-2015-Wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego.pdf

mPay-2015-Sprawozdania-finansowe-Zmiany-w-kap.pdf

mPay-2015-Sprawozdania-finansowe-RZiS.pdf

mPay-2015-Sprawozdania-finansowe-PSP.pdf

mPay-2015-Sprawozdania-finansowe-bilans.pdf

mPay-2015-Sprawozdamnie-Zarzadu-z-dzialalnosci.pdf

mPay-2015-Raport-z-badania-sprawozdania-finansowego.pdf

mPay-2015-Raport-Roczny.pdf

mPay-2015-Oswiadczenie-Zarzadu-do-Raportu-Rocznego.pdf

mPay-2015-Opinia-bieglego-rewidenta.pdf

mPay-2015-Informacja-o-stosowaniu-zasad-dobrych-praktyk.pdf

mPay-2015-Informacja-dodatkowa.pdf

Podziel się ze znajomymi