Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1/421, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1/421, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
 5. Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Omówienie programu emisji akcji menadżerskich za wyniki i IPO i podjęcie uchwał w tym zakresie.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 13 czerwca 2021 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Andrzej Basiak
Prezes Zarządu

Daniel Ścigała
Wiceprezes Zarządu

210601_Ogłoszenie_ZWZ_mPay_SA

Projekty_uchwal_ZZW_mPay_SA

Podziel się ze znajomymi