Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1/421, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2)  Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1/421, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

5) Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018,

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,

8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej przez Spółkę w roku 2018,

9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2018,

10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018,

11) Podjęcie uchwał w przedmiocie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,

12) Wolne wnioski,

13) Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 28 kwietnia 2019 roku.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Krzysztof Hejduk,

Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi