Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu
28 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 12 stycznia 2022 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

31.12.2021-ogloszenie-nwz-mpay-sa

Raport bieżący EBI 1/2022 Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad mPay Spółka Akcyjna

Podziel się ze znajomymi