Ogloszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 7 pażdziernika 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz o ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
7. Wolne wnioski

Podziel się ze znajomymi