Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na pismo Business Centre Club z dnia 19 grudnia 2022 r.

Pan
Emil Muciński
Wiceprezes Business Centre Club Plac Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa
e-mail: [email protected]

Uprzejmie informuję, że zostałem upoważniony do udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2022 r. skierowane do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego. W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniam.

Zarząd Dróg Miejskich prowadził w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania niestrze- żonego (SPPN) w Warszawie z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych” (link do postępowania: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zdm-waw/demand/notice/public/28946/details). Głównym i nadrzędnym celem przedmiotowego zamówienia publicznego było umożliwienie dostępu do zamówienia szerokiemu kręgowi potencjalnych podmiotów, zdolnych do jego wykonania, dlatego też zamówienie zostało podzielone na 8 (osiem) części.

W częściach 2, 3, 4, 5 i 6 ZDM unieważnił postępowanie z uwagi na:

 • brak ofert;
  oraz
 • przewyższenie kwot, które ZDM zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowych części.

Natomiast w częściach 1, 7 i 8, ZDM dokonał wyboru trzech Wykonawców. W tym miejscu zasadnym jest wskazanie, iż w dniu 24 maja 2022 r. ZDM rozstrzygnął postępowanie w części 1 i dokonał wyboru oferty mPay S.A.

Następnie w dniu 3 czerwca 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania Pango Polska Sp. z o.o. oraz Flowbird Polska Sp. z o.o. (na część nr 1), które wnosiły m.in. o nakazanie zamawiającemu (ZDM) unieważnienie decyzji o wyborze mPay S.A. jako najkorzystniejszej w części nr 1.

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2022 r. (sygn. akt KIO 1496/22), Krajowa Izba Odwoławcza orzekła o oddaleniu odwołania Pango Polska Sp. z o.o. oraz uwzględnieniu odwołania Flowbird Polska Sp. z o.o. i nakazanie ZDM w części nr 1 postępowania: „(…)unieważnianie czynności wyboru najkorzystniejszej ofert, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Flowbird Polska Sp. z o.o. oraz powtórzenie czynności badania i oceny oferty(…)”.

W związku z rozstrzygnięciem KIO, ZDM dokonał wyboru oferty Flowbird Polska Sp. z o.o. w dniu 26 lipca 2022 r.
Po ogłoszeniu wyboru, w dniu 22 sierpnia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie mPay S.A., które to w dniu 31 sierpnia 2022 r. zostało wycofane, tj. w dniu, na który został wyznaczony termin rozprawy i posiedzenia.

W rezultacie przedmiotowe postępowanie przetargowe zakończyło się zawarciem umów z trzema operatorami płatności mobilnych tj. SkyCash Poland S.A., Mobile Traffic Data Sp. z o.o. oraz Flowbird Polska Sp. z o.o., którzy spełnili wymagania sformułowane w sposób precyzyjny i jasny przez ZDM w postępowaniu przetargowym.

W ustawie Prawo zamówień publicznych nie została przewidziana możliwość składania ofert bez wskazywania przez Wykonawców części, na którą składają ofertę, co powoduje możliwość złożenia kilku ofert na tą sama część, przy jednoczesnym braku ofert na inne części.
Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia brak jest możliwości prawnych udzielenia zamówienia wybranym Wykonawcom, bez przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym.

Przeprowadzone przez ZDM postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone było w sposób przejrzysty i transparenty. Miało na celu wyłonienie usługodawców, którzy dostarczą pełnowar- tościowy produkt dla użytkowników Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, co w ocenie ZDM zostało osiągnięte.

Jednocześnie w kolejnym postępowaniu przetargowym, nie wykluczamy powiększenia zakresu usług płatności mobilnych w SPPN i zapewnienie jej użytkownikom transformacji cyfrowej, która stanie się niezbędnym czynnikiem napędowym modernizacji systemu płatnego parkowania, umożliwiając jego płynną i wydają eksploatację.

Z poważaniem Łukasz Puchalski Dyrektor ZDM

Do wiadomości:

 1. 1)  Pan Michał Olszewski
  Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
  e-mail: [email protected]
 2. 2)  Pango Polska Sp. z o.o.
  e-mail: [email protected]
  dot. pisma z dnia 2 grudnia 2022 r.
 3. 3)  mPay S.A.
  e-mail: [email protected] dot. pisma z dnia 2 grudnia 2022 r.

odp. ZDM na pismo mPay + Pango + BCC – płatności mobilne w SPPN

Podziel się ze znajomymi