Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd mPpay S.A. działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu 28.12.2015 r. otrzymał od pana Andrzeja Basiaka zawiadomienie złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi,o następującej treści:
„ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU TRANSAKCJI PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ MPAY SA
Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 oraz art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”), jako członek Rady Nadzorczej emitenta MPay SA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 (zwanej dalej: „Spółką”), informuję, że w dniu 22 grudnia 2015 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego osoba blisko ze mną związana, tj. spółka Grupa „Lew” SA z siedzibą w Częstochowie nabyła 4.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela za cenę emisyjną 0,25 PLN jedna akcja i łączną cenę 1.000.000 złotych.
Wskazując elementy, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, podaję:
Imię i nazwisko osoby obowiązanej: Andrzej Basiak
Firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: Grupa „Lew” SA
Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem: członkostwo w Radzie Nadzorczej (art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy)
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta: 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą MPay SA
Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: nabycie na podstawie cywilnoprawnej umowy objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
Data i miejsce zawarcia transakcji: data zawarcia umowy sprzedaży akcji – 23 listopad 2015 roku, miejsce zawarcia umowy sprzedaży – Warszawa, data wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego – 22 grudnia 2015 roku
Cena i wolumen transakcji: 4.000.000 akcji po cenie 0,25 PLN za jedną akcję i łącznej cenie 1.000.000 złotych
Data i miejsce sporządzenia informacji: Częstochowa, dnia 23 grudzień 2015 roku”

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podziel się ze znajomymi