MPAY SA (28/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku

Raport bieżący 28/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poniżej przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r.

– Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000425958, posiadająca 30.851.665 _ trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć _ akcji zwykłych, które dają prawo do 30.851.665 _trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć_ głosów, co stanowi 45,44 % _czterdzieści pięć i 44/100 procent_ ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosy przysługujące Grupie Lew stanowiły 100% _sto i 0/100 procent_ liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r.

Podziel się ze znajomymi