MPAY SA (13/2024) Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

Raport Bieżący nr 13/2024

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 11 czerwca 2024 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

20240627_mPay_Ogloszenie_WZA-0

Podziel się ze znajomymi