Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 08 lutego 2019 roku, powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich (dalej „Zamawiający”) postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych”. Oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto – waga 60%, skrócenie maksymalnego czasu trwania awarii – waga 20%, zapewnienie dodatkowego kanału płatności – waga 20%).

Wartość brutto złożonej przez Emitenta oferty stanowi kwotę 266.400.00 PLN.

Termin realizacji zamówienia określono zgodnie ze specyfiką istotnych Warunków Zamówienia na czas po zawarciu umowy, nie wcześniej niż od 01.12.2018 roku do 30.11.2019 roku.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników ww. postępowania przetargowego co do wyboru oferty Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi