Przekroczenie progu 20% kapitałów własnych w zakresie transakcji z Grupą „LEW”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018 roku zawarł z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 25 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu w osobie Pana Bartłomieja Smoka. Pan Bartłomiej Smok […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2017 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2017. Załączniki List Zarządu do Akcjonariuszy mPay SA Wybrane dane finansowe mPay SA Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki mPay SA […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Migracja użytkowników do nowego systemu informatycznego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Usunięcie awarii serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne” MPAY S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 30 stycznia 2018 roku, została zdiagnozowana awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne” uniemożliwiająca prawidłowe działanie systemu […]

SZCZEGÓŁY

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2018 roku w następujących terminach: Raport roczny: za 2017 rok […]

SZCZEGÓŁY

Podpisanie przez Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. za zgodą Rady Nadzorczej, Emitent zawarł z Zofią Skowron Biegłym Rewidentem nr ewidencyjny KIBR 5342, prowadzącą działalność gospodarczą pod […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie przez Emitenta umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY