Raport Roczny mPay S.A. za 2016 rok

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i 6.1.-6.3. Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2017 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2017. Załączniki List Zarządu do Akcjonariuszy mPay SA Wybrane dane finansowe mPay SA Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki mPay SA […]

SZCZEGÓŁY

Podpisanie przez Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. za zgodą Rady Nadzorczej, Emitent zawarł z Zofią Skowron Biegłym Rewidentem nr ewidencyjny KIBR 5342, prowadzącą działalność gospodarczą pod […]

SZCZEGÓŁY

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju działalności mPay S.A. dalej: „Emitent”. W ocenie […]

SZCZEGÓŁY

Zmiana istotnej umowy Emitenta MPAY S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu 01 grudnia 2017 roku zawarł z Mastercard Europe S.A. z siedzibą w Waterloo Belgia aneks do umowy, której przedmiotem jest sfinansowanie przez […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta 3/2017

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu 28 września 2017 roku zawarł z Mastercard Europe S.A. z siedzibą w Waterloo Belgia umowę, której przedmiotem jest sfinansowanie Mastercard Europe S.A. […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 roku

SZCZEGÓŁY

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz […]

SZCZEGÓŁY