MPAY: Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2023 rok

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Podstawa […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 14/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport Bieżący EBI nr 14/2024 Data: 31.05.2024 r. Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki działającej pod firmą […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 13/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 11/2024 – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki mPay Spółka Akcyjna

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. uchwałą Rady Nadzorczej Spółki przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki, o których informowano w raporcie bieżącym […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 10/2024 – Rejestracja zmian Statutu Spółki mPay Spółka Akcyjna

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 9/2024 – Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport EBI 8/2024 – Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2023 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Podstawa […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr 13/2024 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A.

Raport bieżący nr 13/2024 Data sporządzenia 15.03.2024r Temat: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki mPay S.A. Podstawa prawna:   Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr 12/2024 – Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 29.02.2024r.

Raport bieżący nr 12/2024 Data sporządzenia: 01.03.2024r. Temat:  Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 29.02.2024r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu: Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie […]

SZCZEGÓŁY

Raport Bieżący nr 11/2024 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport Bieżący nr 11/2024 Data: 1 marca 2024 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Treść raportu: Zarząd […]

SZCZEGÓŁY