Raporty bieżące

Migracja użytkowników do nowego systemu informatycznego dla aplikacji „mPay płatności mobilne”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne” MPAY S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 30 stycznia 2018 roku, została zdiagnozowana awaria serwera produkcyjnego dla aplikacji „mPay płatności mobilne” uniemożliwiająca prawidłowe działanie systemu […]

SZCZEGÓŁY

Zawarcie przez Emitenta umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu […]

SZCZEGÓŁY

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2018 roku w następujących terminach: Raport roczny: za 2017 rok […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2016 rok

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i 6.1.-6.3. Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe […]

SZCZEGÓŁY

Raport Roczny mPay S.A. za 2017 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2017. Załączniki List Zarządu do Akcjonariuszy mPay SA Wybrane dane finansowe mPay SA Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki mPay SA […]

SZCZEGÓŁY

Podpisanie przez Emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. za zgodą Rady Nadzorczej, Emitent zawarł z Zofią Skowron Biegłym Rewidentem nr ewidencyjny KIBR 5342, prowadzącą działalność gospodarczą pod […]

SZCZEGÓŁY

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju działalności mPay S.A. dalej: „Emitent”. W ocenie […]

SZCZEGÓŁY

Zmiana istotnej umowy Emitenta MPAY S.A.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu 01 grudnia 2017 roku zawarł z Mastercard Europe S.A. z siedzibą w Waterloo Belgia aneks do umowy, której przedmiotem jest sfinansowanie przez […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w […]

SZCZEGÓŁY