Raporty bieżące

Złożenie do KNF dokumentów wymaganych do reautoryzacji Krajowej Instytucji Płatniczej

Zarząd MPAY S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 20 września 2018 r., Spółka przedłożyła do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) informację, o której mowa w komunikacie KNF z dnia 23 sierpnia […]

SZCZEGÓŁY

Przekroczenie progu 20% kapitałów Emitenta w zakresie transakcji z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE […]

SZCZEGÓŁY

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4.1. i ust. 4.2. Załącznika nr 3 […]

SZCZEGÓŁY

Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu: Zarząd mPay S.A. z siedzibą […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, powołała Pana Jacka Bykowskiego w skład Zarządu Emitenta, powierzając mu funkcję […]

SZCZEGÓŁY

Powołanie osób zarządzających

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Polanowskiego do […]

SZCZEGÓŁY

Odwołanie osoby nadzorującej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Pana Pawła Nowodzińskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka […]

SZCZEGÓŁY

Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 12 ogłoszonego porządku obrad) wskazuje treść projektowanych zmian: § 7 ust. 1-3 Statutu Spółki dotychczasowa treść: 1. Kapitał […]

SZCZEGÓŁY

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2018 roku. Przy każdej uchwale została zamieszczona informacja na temat liczby […]

SZCZEGÓŁY

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent”_ działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu […]

SZCZEGÓŁY