Raport bieżący EBI 8/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na New Connect mPay Spółka Akcyjna

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 7/2022 Powołanie i odwołanie osób nadzorujących mPay Spółka Akcyjna

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta: 1. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana dr hab. Piotra Ciżkowicza […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżacy ESPI 28/2022 Zawarcie dodatkowego porozumienia pomiędzy inwestorem a dotychczasowym akcjonariuszem.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 27/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.06.2022r.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01- 30.06.2022r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.06.2022r. […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 26/2022 mPay zawarł umowę z VIVUS FINANCE MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 25/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 24/2022 Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżacy ESPI 23/2022 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii N i O spółki mPay S.A. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 22/2022

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący ESPI 21/2022 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY
Resize text-+=